Koe en Eiwit-tool brengt graslandmanagement deelnemers in beeld

Analyse van gegevens uit Mijn.bedrijfsbezoeken, de online tool voor de vastlegging van relevante informatie uit bedrijfsbezoeken, laat over 2023 zien hoe Koe en Eiwit-deelnemers werken aan verlaging van het RE-gehalte in de graskuilen. De echte uitdagingen blijven onvoorspelbare (weers)omstandigheden en de effecten daarvan op het totale graslandmanagement.

Analyse input uit bedrijfsbezoeken

Voor de projectleiding vormt de online tool mijn.bedrijfsbezoeken de basis om in beeld te brengen hoe deelnemende melkveehouders werken op weg naar een rantsoen van 155 g RE per kg droge stof. In 2023 heeft het graslandmanagement centraal gestaan bij de bedrijfsbezoeken. De output over de eerste drie snedes is in het najaar van 2023 geanalyseerd als basis voor de recent gepubliceerde paper rondom de monitoring van graslandmanagement binnen Koe en Eiwit.

Hiervoor is gekeken naar 3 onderdelen:

 • De doelen m.b.t. RE gehalte voor de 1e drie snedes
 • De bemestingsstrategie (hoeveelheid mest (intentie) per ha)
 • De gerealiseerde doelen

Uit de analyse zijn de volgende conclusies getrokken:

 • In het algemeen hebben de deelnemende melkveehouders geen lagere doelen gesteld i.r.t. het RE-gehalte ten opzichte van 2022;
 • Gemiddeld waren de bemestingsniveaus passend bij de beoogde doelen voor RE in de graskuilen;
 • Er waren geen significante verschillen waarneembaar tussen verschillende grondsoorten en snedes. Wel zien we op zandgrond enige verschuiving in 2023 t.o.v. 2022 dat men hoger RE in graskuil nastreeft, waarschijnlijk om compensatie met eiwitrijk krachtvoer te voorkomen, met name als er ook veel mais wordt gevoerd.

Figuur 3. RE-gehalte gemiddeld graskuilvoer in 2022, het doel voor 2023

 

RE-doelen van Koe en Eiwitdeelnemers voor hun graskuilen in 2023

 • In 2023 streefde 21% van de boeren naar een lagere RE-gehalte dan het jaar ervoor.
  Dit was 27% voor klei, 23% voor veen en 15% voor zand.
 • 30% van de boeren streefde ernaar hetzelfde niveau te handhaven.
 • Vooral deelnemers op zand (46%) streefden ernaar het RE in hun graskuilen te verhogen

Op basis van bovenstaande is één van de aanbevelingen: 

 • Hoewel deelnemers in de basis heel goed weten hoe een lager RE in graskuil gerealiseerd kan worden, is het belangrijk de bewustwording rondom (onvoorziene) effecten binnen graslandmanagement (en hoe je hier op kunt anticiperen), verder te stimuleren. Voorbeeld van zo’n onvoorzien effect: te lage RE gehalten in de graskuilen, met name in combinatie met mais. Dan zal kritisch op het eiwitgehalte in het krachtvoer of bijproducten gelet moeten worden.

(o.a. het deelproject GrasProductieRegistratie (GPR), waar 20 Koe en Eiwit-deelnemers in participeren, draagt daar aan bij.)

Herkenning bij European Grassland Federation

Bovenstaande kwam ook aan bod tijdens het congres van de European Grassland Federation (EGF) van 9-13 juni in Leeuwarden, met als thema ‘Why Grasslands?’. Koe en Eiwit was hierbij aanwezig om de poster, behorende bij de recent gepubliceerde paper rondom de monitoring van graslandmanagement binnen Koe en Eiwit, te presenteren.

Net als Nederland, zijn ook andere landen op zoek naar DE oplossing en beste samenstelling van het grasland met het oog op de wet- en regelgeving en klimaatverandering. Verschillende ecosystemen, en de toepassing van kruidenrijk grasland waren herkenbare onderwerpen die aan bod kwamen.

Het was bovendien interessant te merken dat ook andere onderzoekers soms worstelen met de toepasbaarheid van bepaalde zaken in de praktijk, die over het algemeen weerbarstig is. Men was positief verrast over de praktijkpilot Koe en Eiwit en dat daar zo’n grote groep melkveehouders aan verbonden is.

Meer weten? Bekijk de poster of neem contact op met tamara.wind@wur.nl